پرمیکس ویتامینه

Premix Vitamin E

مقدار مصرف در طیور

جهت پیشگیری:1 کیلوگرم پریمیکس در یک تن خوراک

جهت درمـــــان :2 کیلوگرم پریمیکس در یک تن خوراک

مصرف در سایر حیوانات طبق تجویز دکتر دامپزشک می باشد.