پرمیکس آلی

سلنیوم

مقدار مصرف در مرغ مادر:
0.5 کیلوگرم پریمیکس سلنیوم آلی در یک تن خوراک
مزایای مصرف: تقویت سیستم تناسلی پرنده، افزایش سیستم ایمنی، افزایش جوجه در آوری و کمک به افزایش ماندگاری تخم مرغ