پرمیکس آلی

آهن

مقدار مصرف در مرغ مادر:
0.5 کیلوگرم پریمیکس آهن آلی در یک تن خوراک
مـــزایای مصرف : جهـــت افزایش انرژی، شادابی و چالاکی پرنده و افزایش کیفیت جوجه تولیدی