پرمیکس آلی

زینک

مقدار مصرف در مرغ مادر:
0.5 کیلوگرم پریمیکس روی آلی در یک تن خوراک
مزایای مصرف : جهت بهبود حفظ پوشش پَر و متابولیسم انرژی