پرمیکس ویتامینه

Premix Vitamin K3

مقدار مصرف در طیور

جهت پیشگیری: 1 تا 3  کیلوگرم پریمیکس در یک تن خوراک