پرمیکس آلی

منگنز

مقدار مصرف در مرغ مادر:
0.5 کیلوگرم پریمیکس منگنز آلی در یک تن خوراک
مـــزایای مصرف : جهـــت بهبود سلامت سیستم اسکلتی، افزاریش تخم مرغ قابل جوجه کشی، تقویت حرکت اسپرم