پرمیکس آلی

سوپر میکس آلی

مقدار مصرف در مرغ مادر:
1.5 کیلوگرم پرمیکس آلی تولید در یک تن خوراک