پرمیکس آلی

مس

مقدار مصرف در مرغ مادر:
0.5 کیلوگرم پریمیکس مس آلی در یک تن خوراک
مـــزایای مصرف :جهـــت بهبود متــابولیسم خونی، پوست و افزایش تولید پرنده