پرمیکس آلی

سه گانه

مقدار مصرف در مرغ مادر:
1 کیلوگرم پریمیکس 3 گانه آلی در یک تن خوراک